นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
ปลัดเทศบาล
 


นายพเยาว์ สีหว้าสะโสม
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายพิเชษฐ์ ขวัญเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่างโยธา


นายกำจร ทุนประดิษฐ์
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวกนกกร เคียงคู่