นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
ปลัดเทศบาล
 


นายพเยาว์ สีหว้าสะโสม
รองปลัดเทศบาล
 
 


นายพิเชษฐ์ ขวัญเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกำจร ทุนประดิษฐ์
ช่างโยธา


นางสาวกนกกร เคียงคู่
ผู้ช่วยช่างโยธา