หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ ทต.คลองยาง
เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เปี่ยมด้วยบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
สำนักงานเทศบาลตำบล คลองยาง
นายนะริน ดื่นตา
นายกเทศบาลตำบลคลองยาง
บึงปักกะทุ่ม
มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีประจำตำบลคลองยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองยาง
เทศบาลตำบล คลองยาง
ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
1
2
3
 
 

มะม่วง
     
 

วัดวังถ้ำคูหาสวรรค์

วัดไผ่ตะล่อม
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ต.ค. 2554
 
 
 
 
 
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
เปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
     
 
อบต.ทุ่งยางเมือง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งยางเมือง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง สมัยประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งยางเมือง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพารา [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหญ้าปล้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพารา [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.ทุ่งยางเมือง สมัยประชุม วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
อบต.ปากแคว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองเก่า ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัยและตรวจคัดกรอง ณ ทางเข้าสำ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการป [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข EOC ตำบลกลางดง ในสถ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กลางดง ดับไฟไหม้ป่า ทุเลาใน หมู่ 9 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปากแคว เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวั [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปากแคว เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบา [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
     
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
           
   
   
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก Royal1688 (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
สมัคร Gclub รับโบนัส 200 % (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
GOLDENSLOT SPORT ONLINE (8 เม.ย. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
 
   
  คุณต้องการให้เทศบาลตำบลคลองยาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารในตำบล
  การส่งเสริมอาชีพประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-951081
 
 
เทศบาลตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทรศัพท์ : 055-951081 โทรสาร : 055-951081
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองยาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,277,367 เริ่มนับ 13 ต.ค. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10