หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมโภชน์ กันธัญญะทรัพย์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0892288948


นายพเยาว์ สีหว้าสะโสม
รองปลัดเทศบาล
โทร : 055951081
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอมรรัตน์ ชูเชิด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายพิเชษฐ์ ขวัญเขียว
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีรเชษฐ์ ดื่นตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0819729884


นางพิมพ์สิริ พรมชาติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม